Sportfolio App Webinar

Op deze pagina kun je de opname van de Sportfolio App webinar bekijken, georganiseerd op 15 januari 2021. Onder de beide video’s staan tevens alle tijdens de webinar gestelde vragen en antwoorden beschreven.

Nieuwsgierig naar de webinar “Motiverend Beoordelen”? Bezoek deze pagina.

Webinar deel 1. Inhoudelijk

In de eerste video geven we je meer informatie over de aanleiding, het wat, de waarom en hoe van de Sportfolio App.

Webinar deel 2. Vragenronde

In deze tweede video worden vragen beantwoord door Sjors Elsinghorst, eigenaar Sportfolio App, en twee docenten LO uit de praktijk.

* Graag bedanken wij Topwebinar.nl (Amersfoort) voor de professionele begeleiding en organisatie voor, tijdens en na de webinar!

Vragen en antwoorden n.a.v. de webinar

Is de Sportfolio App ook gebruiksvriendelijk voor leerlingen in het praktijkonderwijs?

Ja, de Sportfolio App wordt reeds gebruikt binnen een aantal Praktijkonderwijs scholen. Onder andere het Limes in Katwijk, Zone College in Doetinchem en Terra Oldekerk.

De kracht van de app zit ‘m in de eenvoud en tegelijkertijd de flexibiliteit waarmee de app kan worden ingericht. De indeling is te bepalen door middel van eigen gekozen activiteiten.

Dit betekent dat elke school bijvoorbeeld kan bepalen om meervoudige bekwaamheden (bijvoorbeeld bewegen regelen, bewegen verbeteren, samen bewegen, etc.) op te nemen in het portfolio.

Maar ook dat de vakgroep per activiteit simpel (video) of meer complex (video + doelen stellen + reflectie) kan worden ingericht.

Is er een verschil in gebruik tussen vmbo basis/kader en mavo/havo/vwo?

Het gebruik van de app leent zich voor alle niveaus. De toepasbaarheid en inhoud kan per niveau op maat worden ingericht. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

De vakgroep bepaalt de activiteiten om binnen elk schooljaar te doen. Deze activiteiten worden per klas of zelfs per leerling in de app zichtbaar gemaakt.

Op deze manier kan ervoor worden gekozen bij sommige klassen gebruik te maken van simpele activiteiten met bijvoorbeeld alleen het maken van een video. Waar bij andere klassen uitgebreide activiteiten met meerdere stappen worden gekoppeld.

Je kunt als vakgroep dus zelf volledig de inhoud van de app bepalen.

Heeft de app, naast de mooie videofunctie, ook een mogelijkheid tot tijdsregistratie? Om bijvoorbeeld de tijd van een duurloop op te nemen tijdens de les?

Ja, de Sportfolio App biedt de mogelijkheid voor een leerling om zelf tijden handmatig te registreren.

Echter, ontwikkelen we continu verder daar waar ruimte is voor verbetering. In de Portfolio App, welke per schooljaar 2021-2022 beschikbaar zal zijn, bieden wij gebruikers daarom ook de mogelijkheid om te koppelen met STRAVA. Op deze manier kunnen leerlingen (indien gewenst) hun activiteiten automatisch synchroniseren met de app.

Kinderen werken op verschillende devices (telefoon, iPad en Chromebook, sommigen op macbook) kan dat allemaal?

De Sportfolio App is beschikbaar voor Android en iOS. Dus te gebruiken op telefoons en tablets waarop deze besturingssystemen draaien. Hierdoor is het ook op de Chromebook mogelijk om de app te installeren en te gebruiken.

Echter – afhankelijk van de voorkeuren van de vakgroep – indien een leerling ook moet filmen binnen de les bewegingsonderwijs is het natuurlijk minder geschikt om met een Chromebook te filmen. Hiervoor adviseren wij dan ook gebruik te maken van een telefoon of tablet.

Hoeveel tijd kost het gemiddeld om één klas te ‘beoordelen’?

Dit is afhankelijk van de wijze waarop je het beoordelen voor ogen hebt. Voor het bekijken van álle filmpjes en het versturen van feedback, daar ben je wel even bezig.

Echter je kunt er ook voor kiezen om via het klassenoverzicht te kijken of iedereen de activiteit heeft voltooid en steekproefsgewijs een aantal beoordelingen en/of video’s bekijken.

Op basis daarvan kun je vervolgens zelf nog kiezen om jouw wijze van beoordelen door te voeren.

Je kunt er in ieder geval vanuit gaan dat je leerlingen belangrijke stappen hebben doorlopen om tot leren te komen, zoals het zichtbaar maken van leren; 0-meting video, eindmeting video, doelen stellen, en reflecteren.

Aanvullend: Hoeveel tijd kost het invullen van de app voor de leerlingen? En doen zij dit in de LO les?

Het gebruik van de telefoon is praktisch alleen nodig tijdens het filmen van de 0-meting en eindmeting. Alle andere stappen kunnen op een later moment, bijvoorbeeld na de les of thuis worden gedaan. Al is er wel wat voor te zeggen om dat tijdens de les te doen. Een voordeel van het filmen en reflecteren is immers ook dat elke leerling bewust bezig is met de persoonlijke ontwikkeling.

Als docent kun je aan de hand van de beelden en reflecties in de Sportfolio App ook nagaan of de leerling het snapt en op juiste manier bezig is.

Per klas ben je weliswaar wat tijd (om en nabij 15 minuten) bezig met het maken van de 0-meting en (nogmaals 15 minuten) met de eindmeting, maar het maakt ook dat je de ouderwetse beoordelingsles weg kan laten.

Neem je de ontwikkeling per leerjaar mee? Dus kun je aan het eind van de middelbare school zien hoe je je door de leerjaren heen hebt ontwikkeld?

Ja, de ontwikkeling per leerjaar blijft voor de leerling zichtbaar. Zij kunnen binnen de app van klas wisselen en per activiteit hun ontwikkeling inzien.

Wij werken nog aan verbeteringen om ook als docent beter inzage te hebben in de ontwikkeling van jouw leerlingen van de afgelopen jaren.

Wat gebeurt er met het Sportfolio als de leerling van school af gaat? Kan die het nog inzien en gebruiken voor een vervolg opleiding o.i.d.?

Indien gewenst kan de leerling hiervoor gebruik maken van een export of specifieke afspraken maken voor het verlengen van het gebruik van de app.

Is er voor ouders ook de mogelijkheid om mee te kijken?

Tot op heden hebben wij deze functionaliteit bewust niet ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen eigen baas zijn over hun leerproces. Een leerling kan op deze manier zelf initiatief nemen om dit wel of niet met hun ouders te delen.

Hebben jullie toch de nadrukkelijke wens dat een ouder mee kan kijken gaan we hierover uiteraard graag met jullie in gesprek.

Moeten ouders van leerlingen toestemming geven om te filmen?

Op voorwaarde dat de Sportfolio App onderdeel uitmaakt van het lesplan van de vakgroep bewegingsonderwijs hoeven ouders geen toestemming te geven om te filmen binnen de app. In dit geval wordt de app immers gebruikt in het kader van de uitvoering van de onderwijsovereenkomst, welke wordt gesloten tussen de onderwijsinstelling en de (ouder van de) leerling.

Sportfolio App maakt onderdeel uit van het Privacy Convenant Onderwijs 3.0. In het kader hiervan komen wij met elke onderwijsinstelling een verwerkersovereenkomst overeen.

Hoe wordt omgegaan met sociale veiligheid?

Video’s worden binnen de app opgenomen en zonder dat deze in de galerij van de telefoon belanden opgeslagen op de beveiligde server van Sportfolio App.

Als docent is het belangrijk om te allen tijde voldoende aandacht te besteden aan een veilig leerklimaat. Ga daarom het gesprek aan met de klas als het gaat om het gebruik van de Sportfolio App in de les en kom samen tot afspraken.

Aanvullend: Hoe is de ervaring van het telefoongebruik tijdens de LO les en hoe wordt dit ingedeeld?

Het gebruik van de telefoon is slechts nodig bij het filmen van de 0-meting en eindmeting. Door het afbakenen van een duidelijk tijdsbestek (van bijvoorbeeld 10 tot 15 minuten) krijgen de leerlingen de kans om de uitvoering van hun beweging te filmen. Telefoons worden daarna opgeborgen in een telefoontas of -box in de zaal.

Hoe wordt de koppeling gemaakt voor wat betreft de gegevens? Vanuit bijvoorbeeld Magister, SOM of ParnasSys?

Op dit moment is er nog geen koppeling met een dergelijk systeem. Voor de Portfolio App wordt wel nagedacht over een koppeling, “éénrichtingsverkeer” om gebruikersaccounts automatisch via een systeem te synchroniseren.

De reden om verder niet te koppelen met een dergelijk systeem is omdat de Sportfolio- en Portfolio App juist voorzien in een goede borging van alle leerresultaten. Vervolgens kan elke onderwijsinstelling een eigen methode hanteren om hier evt. nog een beoordeling of cijfer aan te koppelen.

Wat zet je op een rapport?

Elke onderwijsinstelling kan zelf bepalen hoe het rapport vorm te geven.

Dit kan onafhankelijk van de Sportfolio App worden bepaald. Wij zorgen voor de borging van alle leerresultaten. Op het rapport kan hier in welke vorm dan ook naar worden verwezen. Indien gewenst kunnen we hier wel in adviseren, wij gaan hierover dan ook graag in gesprek met de vakgroep.

Hoe combineren jullie de app met cijfers of waardering? Hoe combineren jullie dit met bijvoorbeeld een PTA in de bovenbouw?

De docentenomgeving biedt een duidelijk overzicht van wat een leerling wel of juist nog niet heeft gedaan. Als je uitgaat van betekenisvolle lessen dan kan een voldoende of onvoldoende op basis daarvan volstaan.

Echter, net als bij de vorige vraag is het aan de vakgroep zelf hier invulling aan te geven. Die vrijheid is er voor vakgroepen LO.

Beginniveau bepalen en doelen stellen zijn goed mogelijk bij individuele activiteiten zoals turnen of atletiek. Wat is jullie ervaring met de app binnen spelactiviteiten?

Spelactiviteiten zijn inderdaad ingewikkelder in vergelijking tot individuele activiteiten. Wanneer je duidelijk bent in waar de leerling naar moet kijken (één aspect) dan zou je de Sportfolio App op dezelfde wijze kunnen gebruiken. Waarin je lesorganisatie bepalend is in het succes.

Enkele tips: maak bijvoorbeeld gebruik van een bank zodat leerlingen het spel van bovenaf in zijn geheel kunnen filmen.

Ook is het mogelijk om in eerste instantie zonder te video’s te werken en de leerlingen enkel elkaar te laten beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld een rubric.

Is het noodzakelijk om een groot digitaal scherm in de zaal te hebben voor het gebruik van de Sportfolio App?

Nee, het is niet noodzakelijk om een (groot) digitaal scherm in de zaal te hebben voor het gebruik van de Sportfolio App.

Echter het kan waardevol zijn als extra ondersteuning voor bijvoorbeeld het klassikaal tonen van een rubric (zie tevens www.rubricsmaken.nl)

De rubrics zijn in ieder geval ook direct in de app zichtbaar.

Wat vinden de leerlingen ervan bij het 1e gebruik en wat vinden ze ervan na 10x gebruik? Dus als ze er meer ervaring mee hebben?

Uit de eerste onderzoeken op scholen is gebleken dat leerlingen, gemiddeld gezien, het leuk vinden om de Sportfolio App te gebruiken. Vooral omdat de persoonlijke ontwikkeling en het bewegen zichtbaar wordt. De leerlingen zien zichzelf als het ware groeien/stappen maken.

Het is wel belangrijk om de eerste lessen voldoende de tijd te nemen om de app goed te implementeren, waarbij je duidelijk uitlegt wat de meerwaarde van de Sportfolio App is. Hoe beter je het nut en de randvoorwaarden aan het begin duidelijk hebt, hoe meer plezier de leerlingen en jij als docent er later van hebben.

Aanvullend: Welke stappen zijn essentieel om een gedegen start te maken in de opstart en implementatie?

  • Creëer allereerst voldoende draagvlak binnen de vakgroep.
  • Creëer samen met de vakgroep voldoende draakvlak bij de directie.
  • Bepaal de inhoud van de invulling van de app. Neem hier de tijd voor, maar besef ook dat jullie de inhoud van de app gedurende het schooljaar kunnen wijzigen. Hierin leveren wij dagelijks support.
  • Middels een kennismakingsactiviteit leren de leerlingen op laagdrempelige wijze werken met de Sportfolio App. Het is van belang om in deze eerste lessen voldoende tijd te besteden aan het kenbaar maken van de meerwaarde van de Sportfolio App.
  • Je kunt van start en wij ondersteunen waar nodig. Zie je ruimte voor verbetering? Schroom niet en neem contact met ons op. Het doorvoeren van verbeteringen te allen tijde mogelijk.

Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat de rest van de sectie even enthousiast werd en dat er genoeg draagvlak is? En bij de schoolleiding?

Het is erg belangrijk om je eerst af te vragen, wat zijn onze leerdoelen? Wat willen wij uiteindelijk bereiken met onze leerlingen? Nadat je dit helder hebt zal je (waarschijnlijk) verschillende linkjes kunnen leggen naar de nut en noodzaak van een digitaal portfolio. Er zijn veel artikelen, webinars en onderzoeken die reeds verwijzen naar een digitaal portfolio als oplossing. Verdiep je vervolgens goed in de mogelijkheden van de Sportfolio App en probeer erachter te komen wat de Sportfolio App voor jullie onderwijs kan betekenen. Wanneer je zover bent raden we je aan deze kennis met de vakgroep te delen.

Als vervolgstap kun je iemand van de Sportfolio App vragen geheel vrijblijvend uit te nodigen voor een (eventueel digitaal) schoolbezoek. Tijdens deze presentatie van ongeveer 1,5 uur wordt het verhaal achter de app, de mogelijkheden en de werking in de praktijk uitvoerig besproken. En kunnen we al jullie specifieke vragen behandelen. In deze sessie is het aan te raden om iemand van de schoolleiding aan te laten haken.

Uiteraard sparren we graag even met je mee om te zoeken naar wat jouw vakgroep nodig heeft.

Wat is het kostenplaatje voor gebruik van de Sportfolio App?

De Sportfolio App kost tussen de € 4,95 en € 6,00 per leerling per schooljaar, afhankelijk van het aantal gebruikers en het aantal jaren. Bekijk www.sportfolioapp.nl/prijzen voor de volledige prijzenstaffel.

Je krijgt hiervoor als vakgroep voor elke leerling een persoonlijke app, dagelijkse support, een beveiligde online omgeving en toegang tot een uitgebreide docentenomgeving. Daarnaast is de Sportfolio App continu in ontwikkeling en luisteren we actief naar gebruikers om wijzigingen in de app door te voeren.


Meer informatie of (digitaal) schoolbezoek plannen?

Neem contact op via info@sportfolioapp.nl of bel 085 060 62 88.