Het ontstaan van de Sportfolio App

In het schooljaar 2013-2014 werd Sjors Elsinghorst aangesteld als ICT coördinator van zijn vakgroep. Hij ging op onderzoek uit naar de digitale mogelijkheden voor in de gymles en raakte enthousiast. Zo bezocht hij het symposium van Tikken naar Taggen in 2015 om inspiratie op te doen. Een groot scala aan mogelijkheden kwam boven drijven.

In de dagelijkse praktijk heeft Sjors verschillende toepassingen uitgeprobeerd en raakte hij geïnspireerd door de mogelijkheden die er zijn om het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Binnen de dagelijkse lespraktijk ontdekte hij dat leerlingen gemotiveerder raakte om de bewegingsvaardigheid te verbeteren wanneer ze zichzelf terug konden zien op beeld. Eén van de leerlingen reageerde: “Oh meneer, nu zie ik pas wat ik fout deed”. Deze eye-opener heeft hem aangezet om verder te denken over de invulling van de digitale mogelijkheden binnen de lessen bewegingsonderwijs.

Tijdens één van de maandelijkse vakgroepsvergaderingen ontstond opnieuw een discussie over de wijze van beoordelen binnen het bewegingsonderwijs. Vragen als “Hoe willen we hier in de toekomst mee omgaan?”, “Moet men het cijfer nog opnemen in het rapport?” en “Moet het cijfer voor gym meetellen voor de overgang naar het volgende schooljaar?” Riepen bij veel docenten LO de nodige reacties op. Tijdens de landelijke studiedag op de CALO in Zwolle, op 18 januari 2016, werd duidelijk dat deze onderwerpen op veel scholen punt van discussie bleken te zijn.

In de toekomst zou de manier van evalueren dan ook anders ingericht moeten worden. Het evalueren van het leerproces wordt steeds belangrijker in plaats van alleen kijken naar het behaalde eindresultaat. “Wij zien de waarde van ons vak veel meer liggen binnen de ontwikkeling van de persoonsvorming, waar beter leren bewegen een belangrijke pijler is. Elke leerling binnen de eigen mogelijkheden aan het ontwikkelen.” Een hele fijne gedachten, waar Sjors zich aan heeft vastgehouden en wat vandaag de dag nog steeds zijn missie is.

De vervolgvragen kwamen snel boven tafel: “Hoe kunnen we de ontwikkeling van de persoonsvorming waarborgen binnen ons vak?” en “Op welke wijze geven we richting aan deze mooie gedachte?”. Een terugkerende conclusie uit verschillende studies en artikelen van het vakblad Lichamelijke opvoeding van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) was een persoonlijk portfolio voor elke leerling.

Vanuit de SLO (Brouwer e.a. 2003) werd al eerder een opzet gemaakt hoe een papieren portfolio voor het bewegingsonderwijs eruit zou kunnen zien. De richting werd juist ingezet maar de blokkade zat hem destijds nog in het werk wat een dergelijk portfolio met zich mee zou brengen.

De oplossing was helder, we moeten naar een digitaal portfolio waarin leerlingen binnen de eigen mogelijkheden werken aan het eigen leerproces. Daarbij hebben we het niet meer over beoordelen maar over (formatief) evalueren om inzicht te krijgen waar de leerling staat, wat de volgende stap is en waar de leerling naartoe moet/wilt werken. Daarnaast was men op zoek naar een motiverende tool waardoor het plezier aan bewegen toeneemt en aansluit wordt gevonden bij de belevingswereld van de leerling.

Met deze gedachte is Sjors op zoek gegaan naar mogelijkheden om het portfolio werk meer betekenis te geven binnen de eigen lessen. Via het schoolsysteem Magister heeft hij leerlingen een map genaamd ‘Sportfolio’ aan laten maken. In eerste instantie is hij aan het werk gegaan met het filmen van bewegen en het invullen van digitale lesbladen. Hij ging beoordelen via beelden en een nieuwe werkwijze was geboren. Maar zoals pionierswerk met zich meebrengt stuitte hij op verschillende problemen. Magister bood niet de handreiking die nodig was om snel en eenvoudig filmpjes te uploaden. Leerlingen vergeten te uploaden of de beelden worden niet goed opgeslagen.

Kortom er moest iets nieuws komen, een nieuwe tool voor het bewegingsonderwijs. Een tool die het maken van een 0-meting en een eindmeting eenvoudig maakt, een tool waardoor de leerling gaat reflecteren op het eigen bewegen en waarin de docent binnen een aantal keer klikken de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk heeft. Een middel die het plezier in bewegen bevordert en bijdraagt aan de intrinsieke motivatie van de leerling.

Een persoonlijk digitaal portfolio; de Sportfolio App

Eind 2016 nam hij daarom contact op met vriend en internetondernemer Jeffry Roest. Samen zijn ze enthousiast aan de slag gegaan met de invulling van de Sportfolio App.

De Sportfolio App geeft betekenis aan beter leren bewegen door gebruik te maken van videofeedback. In de dagelijkse praktijk ontstaan mooie leeropbrengsten wanneer leerlingen met aandacht het eigen bewegen analyseren. Door alles te verwerken in een app gekoppeld aan een website zijn resultaten met een enkele druk op de knop inzichtelijk.

Je kunt zich voorstellen, wij werden enthousiast van de mogelijkheden en zien dit als een belangrijke bijdragen aan beter bewegingsonderwijs. Waarbij het beoordelen niet langer wordt gebruikt om alleen maar het eindresultaat te meten, maar het beoordelen door de leerling zelf wordt gedaan en zelfreflectie vanuit de leerling wordt gestimuleerd. De leerling zal een grote stap zetten in het verkrijgen van inzicht in het eigen bewegen en de mogelijkheden daarin.

De Sportfolio App zal continu doorontwikkeld worden, zodat deze blijft aansluiten bij de wensen van de leerlingen en docenten. Het moet een niet weg te denken product worden voor de dagelijkse praktijk in de gymles.